ใช้งาน Flask ร่วมกับ SQLAlchemy เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยใช้ ORM

S T A C K P Y T H O N